geen verrassingen achteraf

Algemene Voorwaarden (8 april 2013)

 

Overeenkomst:

Voorafgaand aan een opdracht wordt het aantal uren en bijbehorende prijs, zoals ingeschat na een (telefonisch) intakegesprek, afgegeven in een offerte. Na schriftelijk akkoord (e-mail) is de offerte bindend en wordt deze automatisch omgezet naar een overeenkomst. Zonder schriftelijk akkoord wordt niet gestart. Z.s.m. na afronding van de overeengekomen opdracht wordt het bedrag zoals geoffreerd gefactureerd en betaald. In het geval van een langlopend project zal facturering en betaling in maandelijkse termijnen plaatsvinden. Meer/minderwerk en/of -kosten, bijv. door tussentijdse wijzigingen in de opdracht, worden waar mogelijk bij constatering en voorafgaand aan facturering gemeld (evt. extra kosten van derden niet inbegrepen).

 

Rechten:

Vertrouwelijkheden die voor een goede afronding van de opdracht aan 1 kilo tekst worden verstrekt vallen onder geheimhouding en worden discreet behandeld dan wel achteraf geretourneerd of verwijderd. Door 1 kilo tekst gemaakt werk is vrij van copyright en mag naar eigen inzicht worden gebruikt. Eventuele schade door aanpassingen t.o.v. de oorspronkelijk aangeleverde brontekst kan niet worden verhaald op 1 kilo tekst. 1 kilo tekst mag de afgeronde opdracht op haar website publiceren als referentiewerk, tenzij schriftelijk (e-mail) anders aangegeven.

 

Termijnen:

Offertes zijn tot 2 maanden na afgifte geldig. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt in gezamenlijkheid een deadline afgesproken. In het geval van aantoonbare overmacht -bijv. bij ziekte, brand of overlijden- of bij het verlaat aanleveren van benodigde input, kan van deze deadline worden afgeweken. Het niet halen van een deadline is in geen geval reden tot het niet of in mindere mate betalen van de factuur. Facturen dienen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Bij openstaande facturen behoudt 1 kilo tekst zich het recht voor openstaande werkzaamheden stil te leggen of op laste van doorberekening een incassobedrijf in te schakelen.

 

Bezwaar:

Bezwaar tegen bovenstaande voorwaarden dient voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk (e-mail) kenbaar te worden gemaakt. Bij geen bezwaar zijn bovenstaande voorwaarden van kracht welke door beide partijen, omwille van een prettige samenwerking, worden nageleefd. Mocht het voorkomen dat een opdracht niet (geheel) naar tevredenheid is afgerond, dan dient dit uiterlijk 5 dagen na oplevering schriftelijk (e-mail) en bij voorkeur ook telefonisch kenbaar te worden gemaakt. Er zal dan gezamenlijk worden gekeken naar de best mogelijke oplossing. Eventuele claims kunnen nooit hoger zijn dan de waarde van de opdracht.

↑ Top